Pension                      Restaurace

Ubytovací řád

 1. V pensionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného platného dokladu o totožnosti.
 2. Užívání zařízení pensionu je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
 3. Požádá-li ubyt. host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 4. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s provozovatelem pensionu nebo jeho zástupcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne, v též době pokoj uvolní. Pokud tak host neučiní, je provozovatel pensionu nebo jeho zástupce, oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat.
 5. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 6. V den nástupu se host může v pensionu ubytovat nejdříve ve 14 hodin, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.
 7. Za pobyt a objednané služby je ubytovaný host povinen platit sjednané ceny zpravidla při příchodu.
 8. Donášení a konzumace vlastního alkoholu a potravin do veřejných prostorů pensionu není dovoleno, pokud není s provozovatelem pensionu nebo jeho zástupcem domluveno jinak.
 9. Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v prostorách hotelu jen se souhlasem provozovatele pensionu nebo jeho zástupce. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu pensionu prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
  1. psům a jiným zvířatům je zakázán vstup a pobyt v těch prostorách pensionu, kde jsou skladovány potraviny, připravována nebo podávána jídla a nápoje
  2. ve všech veřejných prostorách pensionu musí psi nosit náhubek a být na vodítku
  3. není dovoleno, aby zvířata byla v prostorách pensionu, a to včetně hotelového pokoje ponechávána bez dozoru ubytovaného hosta
  4. zvířata nesmí odpočívat - ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hosta
  5. nelze užívat vany, sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířat
  6. ke krmení nesmí být používán inventářů, který slouží k přípravě nebo podávání pokrmů hostům
  7. osoba, která zvíře doprovází, odpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 7:00 hod
  8. odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku pensionu má osoba, která zvíře doprovází
  9. veškerou odpovědnost za zavíře nese host, kterého zvíře doprovází
 10. V pokoji nebo společenských místnostech nesmí host bez souhlasu provozovatele pensionu nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 11. Není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících nebo masážních strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek mobilních telefonů a notebooků. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají a uzavřít okna. Po 19 hodině je host povinen za sebou zamykat hlavní vchod pensionu.
 12. Kouření je zakázáno ve všech prostorách pensionu.
 13. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou.
 14. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních společenských prostorách pensionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách pensionu.
 15. Za škody způsobené hostem na majetku pensionu odpovídá host podle platných předpisů.
 16. Pension neodpovídá za věci vnesené hostem do pensionu a odložených , pokud tyto věci nebyly uloženy na místě k tomu vyhrazené. Za peníze a cenné věci odpovídá pension jen tehdy, převzal-li je do vlastní úschovy proti potvrzení.
 17. Sportovní hry je možno provozovat pouze ve vyhrazených prostorách, aby nebyl rušen klid, odpočinek a bezpečnost ostatních hostů.
 18. K pensionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na určených místech. Není dovoleno ponechání motoru v chodu.
 19. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení služeb pensionu přijímá provozovatel pensionu nebo jeho zástupce.
 20. Každý host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany, které jsou umístěny ve vstupním vestibulu pensionu.
 21. Host ubytovaný v tomto pensionu je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má vedení pensionu právo smluvní poměr s ním ihned ukončit bez náhrady.
 22. Vstup na okolní pozemky pensionu, zahradu i parkoviště pouze na vlastní nebezpečí hosta.